Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

keskiviikko 22. helmikuuta 2012

Taloussanakirja

AB(aktiebolag (ru))

Lyhenne ruotsinkielisestä sanasta aktiebolag, joka tarkoittaa osakeyhtiötä, Oy.
ABC-analyysi(ABC-analysis)
Varaston tarkkailujärjestelmä. Analyysin perusteella voidaan todeta, miten varastoon sidottu pääoma jakautuu eri nimikkeiden osalle, jotta valvonnassa voitaisiin keskittyä olennaisimpaan. Esim. A-ryhmää voidaan valvoa erityisen tarkasti ja C-ryhmää vähiten.
abc-laskenta(activity-based accounting)
Ks. toimintolaskenta.
absoluuttinen etu(absolute advantage)
Ehdoton etu. Maalla on jonkin hyödykkeen tuottamisessa absoluuttinen etu, jos sen tuottaminen siinä maassa vaatii vähemmän resursseja kuin muissa maissa. Vrt. suhteellinen etu.
AFTA(ASEAN Free Trade Association)
Kaakkois-Aasian valtioiden Brunein, Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen ja Thaimaan liiton (ASEAN) alustava vapaakauppasopimus, jonka tarkoituksena on muodostaa vapaakauppa-alue näiden valtioiden kesken vuoteen 2000 mennessä. Ks. ASEAN.
AG(Aktiengesellschaft (f., sa))
Saksalaisesta osakeyhtiöstä käytetty lyhenne, joka lyhentämättömänä on saksaksi Aktiengesellschaft eli osakeyhtiö. Vrt. GmbH.
agentti(agent)
Asiamies, toimeksiantajan laskuun toimiva henkilö. Kauppa-agentti on itsenäisesti, mutta päämiehensä nimissä toimiva myyntiedustaja.
Lainaa järjestävän, pankkien muodostaman syndikaatin jäsen, jonka tehtävänä on yleensä osallistua lainaneuvotteluihin ja laatia lainasopimus lainanantajan puolesta. Ks. syndikaatti.
agentuuri(agency)
Oikeus toimia agenttina. Agenttina toimivaa liikeyritystä kutsutaan usein agentuuriliikkeeksi tai agentuuriksi.
aggregaatti(aggregate)
Osatekijöistä koottu yhdistelmä. Esim. kansantaloudessa kokonaiskysyntää tarkastellaan aggregaattina, joka koostuu vienti-, investointi- ja kulutuskysynnästä. Edelleen kulutuskysyntä on aggregaatti, joka koostuu esim. ravinnon, vaatteiden, asuntojen jne. kysynnästä. Myös ravinnon kysyntä on aggregaatti, koska se koostuu eri osista. Näin voidaan puhua eri aggregaattitasoista.
agio(agio)
Saman valuuttamäärän ostamisesta ja myymisestä toteutunut tuotto.
AHI-sovellus(AHI method)
Aktivoitujen hankintamenojen indeksointisovellus. Perustuu inflaatiokorjauksiin, joiden avulla yrityksen pääoma pidetään ostovoimaltaan sijoitushetken tasolla. Inflaatiokorjaukset vastaavat rahan yleisen ostovoiman muuttumista, jota kuvataan tukkuhintaindeksillä (ostovoimaperiaate). AHI-sovellus oikaisee tuloslaskelman ja taseen erät saman ajankohdan hintatasoon, joksi on yksinkertaisuuden takia valittu tilikauden puoliväli. Korjausmenettely kohdistuu vain aktivoituihin hankintamenoihin.
AIDA(AIDA)
Myyntitekniikan laji, jonka nimi muodostuu seuraavista sanoista: attention eli huomio, interest eli mielenkiinto, desire eli (osto)halu sekä action eli toiminta. Myyjän on herätettävä asiakkaan huomio, saatava hänet kiinnostumaan tuotteesta, haluamaan sitä tarpeidensa tyydyttämiseksi ja ryhtymään toimintaan. AIDA-kaava noudattelee ihmisen omaksumisprosessin vaiheita.
aiesopimus(Letter of Intent (L.O.I.))
Aikomuspöytäkirja. Alustava sopimus jonkin asian valmistelemisesta tai jostakin pyrkimyksestä. Käytetään esim. yrityskauppojen yhteydessä.
aiheuttamisperiaate
(matching principle)
Kustannuslaskennan periaate, jonka mukaisesti jollekin suoritteelle, vastuualueelle tms. kohdistetaan kaikki ne kustannukset (tuotot), jotka suorite tms. aiheuttaa.
aikasarja(time series)
Määrätyin aikavälein, esim. kuukausittain tai vuosittain tilastoitu lukusarja. Esim. myynti v. 1990 1 Mmk, v. 1991 2 Mmk, v. 1992 2,5 Mmk jne.
aineellinen hyödyke(material good)
Esine, tavara, tuote. Vrt. aineeton hyödyke.
aineet ja tarvikkeet(materials and supplies)
Taseen vaihto-omaisuudeksi kirjattavia aineita ja tarvikkeita ovat raaka-aineet, lisäaineet, apuaineet, käyttötarvikkeet, pakkaustarvikkeet, korjaus- ja huoltoaineet ja -tarvikkeet.
aineeton hyödyke(immaterial good)
Palvelus. Vrt. aineellinen hyödyke.
aineeton oikeus(intangible right, incorporeal right)
Patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus yms. luovutettavissa oleva oikeus.
ainelisäkustannus(added cost of materials)
Välillinen kustannus, joka syntyy materiaalin hankinnasta ja säilyttämisestä.
AJKA-malli(AJKA-malli)
HKKK:ssa kehitetty kansantalouden ennustemalli.
aktiivihinnoittelu
(active pricing)
Hintaa käytetään keskeisenä kilpailukeinona menekin aikaansaamiseksi.
aktivoiminen
(capitalization)
Yrityksen kirjanpidossa meno, jonka odotetaan tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana aktivoidaan eli kirjataan taseen vastaavaa-puolelle. Taseeseen aktivoitu hankintameno (esim. kone tai kalusto) kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluiksi. Aktivointivelvollisuus on velvollisuus siirtää taseeseen se osa käyttöomaisuutta, jota ei kirjata hankintahetken tilikauden kuluiksi. Aktivointimahdollisuus on mahdollisuus siirtää taseeseen muut pitkäaikaset menot.
aktivointimahdollisuus(capitalization possibility)
Ks. aktivoiminen.

aktivointivelvollisuus(capitalization obligation)
Ks. aktivoiminen.
alennus(discount, reduction)
Alkuperäisestä hinnasta myönnettävä vähennys. Alennus voidaan myöntää eri perusteilla, esim. käteissuorituksesta käteis- eli kassa-alennus tai määräalennus tiettyyn rahamäärään nousevasta kertaostosta.
alfakerroin(alfa)
alfakerroin kertoo kuinka paljon osake- tai rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton.
alihankinta(subcontracting)
Tuotteen olennaisen pääosan valmistaja tai toimittaja käyttää itsenäisiä ulkopuolisia toimittajia tai valmistajia apuna tuotteen saamiseksi täydelliseksi. Osatoimitusten, esim. tiettyjen koneen osien, tekeminen tuotteen varsinaiselle valmistajalle.
alijäämä(deficit)
Tilikauden tappiollinen tulos. Alijäämä on lähinnä järjestöjen ja osuuskuntien käyttämä liikeyrityksen tappiota vastaava nimitys.
alijäämähyvitys(deficit crediting)
Verolainsäädännön mukaan pääomatuloista saadaan vähentää niiden hankkimisesta aiheutuneet menot. Eriytetyssä tuloverojärjestelmässä kaikki korkomenot vähennetään pääomatulosta. Jos verovelvollisella ei ole riittävästi tai ollenkaan pääomatuloja, syntyy alijäämä, joka saadaan osittain vähentää ansiotuloista menevästä verosta. Ansiotulosta vähennettävää osuutta kutsutaan alijäämähyvitykseksi.
alikurssi(under-valued price)
Arvopaperin nimellisarvoa alempi hinta. Kun markkinakorot ovat korkeammat kuin arvopaperille maksettava korko, arvopaperin arvo laskee ja sen kurssi on alle 100.
alimerkintä(undersubscription)
Tilanne, jossa osakepääoman korotuspäätöksen mukaista vähimmäismäärää ei ole merkintäajan kuluessa merkitty.
alivakuutus(underinsurance)
Vakuutusmäärä on vakuutuskohteen jälleenhankinta-arvoa pienempi. Alivakuutustilanteessa korvaus maksetaan vakuutusmäärän ja todellisen arvon mukaisessa suhteessa (= pro rata -sääntö). Tällöin korvaus voi jäädä vahinkoa alhaisemmaksi.
alkuperämaa(country of origin)
Tuotteen alkuperämaa on maa, jossa tuote on valmistettu. Luonnontuotteen osalta maa, jossa tavara on tuotettu. Muun tuotteen osalta maa, jossa tavara on jalostettu.
alkuperämerkki(indication, mark of origin)
Myytäväksi tarkoitetuissa tuontitavaroissa oleva merkki, josta käy selville tavaran valmistus- tai alkuperämaa. Laissa on erikseen säädetty merkintäpakon alaiset tavarat.
alkuperäselvitys(documentary evidence of origin)
Yleisnimitys maahantuodun tavaran alkuperää koskeville erilaisille ilmoituksille tai todistuksille, joiden tarkoituksena on osoittaa tavaran alkuperä eri tarkoituksia varten, esim. tullietuuskohtelun saamiseksi.
 
alkuperäsäännöt(rules of origin)
Suomen solmimiin vapaakauppasopimuksiin sisältyviä sääntöjä, joiden perusteella ratkaistaan, ovatko tuotteet sopimuksissa tarkoitettuja tullietuuskohteluun oikeutettuja alkuperäistuotteita. Sopimusten edellyttämä tullietuuskohtelu myönnetään vain alkuperäsäännöt täyttäville tavaroille.
alkuperätodistus(certificate of origin)
Viranomaisen tai valtuutetun elimen, esim. kauppakamarin, viejän hakemuksen perusteella vahvistama todistus, joka osoittaa tavaran alkuperämaan. Vapaakauppasopimusten mukaisilla alkuperätodistuksilla osoitetaan tavaralle oikeutus esim. tullietuuskohteluun.
alkutuotanto(primary production)
Primäärituotanto. Maa- ja metsätalous, metsästys ja kalastus sekä kaivannaisteollisuus.
allokaatio(allocation)
Voimavarojen eli resurssien kohdentaminen.
aluepoliittinen avustus(regional policy subsidy)
Aluepoliittisilla perusteilla yritykselle myönnettävä avustus. Tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämiseksi koko maassa on eri aikoina säädetty lakeja, joissa tietyille alueille ja yrityksille on myönnetty investointi-, käynnistys- ja kehittämisavustuksia, mm. laki tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämisestä ja laki yritystoiminnan aluetuesta.
aluepolittiikka(regional policy)
Julkisen vallan toimet maan tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaamiseksi.
amerikkalainen optio(American option)
Optio, joka voidaan käyttää milloin tahansa option voimassaoloaikana. Vrt. eurooppalainen optio.
ammatinharjoittaja(self-employed person)
Itsenäisen, ansaintatarkoituksessa tapahtuvan toiminnan harjoittaja. Ammattitoiminnassa toisin kuin liiketoiminnassa organisaatio on suppea ja tuotantovälineiden osuus vähäinen. Henkilökohtaisen työpanoksen merkitys on suuri. Esim. parturi, lääkäri, tilintarkastaja ja puuseppä.
ammattiliitto, ammattiyhdistys(federation of trade unions trade union labor union (Am.))
Tietyn ammattikunnan etujärjestö, jonka tavoitteena on jäsentensä etujen ajaminen, Työntekijöiden, toimihenkilöiden sekä virkamiesten järjestö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on jäsentensä palkka- ja työehtojen valvominen ja parantaminen.
ammattiosasto(local branch of a trade union)
Ammattiliiton paikallinen perusyksikkö
ammattiyhdistysliike
(trade union movement, labor movement (Am.))
Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtojen ja -olojen kehittämiseen tähtäävä liike.
an(credit entry)
Kirjanpitokustannusten yhteydessä käytetty merkintä, joka osoittaa, että erä on kirjattu sanan yhteydessä mainitun tilin kredit-puolelle. Hyvitysmerkintä.

analyytikko(analyst)
Sijoitustutkija
annuiteetti(annuity)
Samansuuruisena summana toistuva pääoman kuoletuksesta ja korosta koostuva maksu, jonka velallinen maksaa, kunnes velka on tullut kokonaan maksetuksi.
annuiteettilaina(annuity loan)
Ks. tasaerälaina.
annuiteettimenetelmä(annuity method)
Investoinnin hankintamenon jakaminen pitoajalle niin, että lähtöomaisuudelle laskettu korko ja poisto muodostavat aina vakion. Annuiteettimenelmän avulla voidaan myös laina ja sen korot jakaa yhtä suuriksi eriksi laina-ajalle. Erien yhteissumma on sama, mutta erien korko-osuus alenee.
ansiotaso(wage level)
Ansioiden keskimääräinen taso koko kansantaloudessa (= yleinen ansiotaso) tai jossakin sen osassa. Yleisen ansiotason muutokseen vaikuttaa palkkojen ohella myös työvoiman siirtyminen paremmin palkatuille aloille. Työvoiman siirtyessä paremmin palkatuille aloille tapahtuu ansiotason nousu ilman palkkatason nousuakin.
ansiotasoindeksi(wage-level index level-of-earnings index)
Mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Indeksi ei ota huomioon ylityökorvauksia, lomarahojen muutoksia yms.
ansiotoiminta(wage-earning activity)
Toiminta, jolla tavoitellaan rahatuloja tai rahan arvoisia tuloja.
apportti(non-cash issue capital contribution)
Osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan, esim. rakennusten antaminen apporttiomaisuutena perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman maksamisen sijasta.
arbitraasi(arbitrage)
Arvopaperien, valuutan tai hyödykkeen osto ja myynti eri pörssien ja markkinoiden tilapäisiä hinnoittelueroja hyväksi käyttäen riskittömän tuoton saamiseksi. Arbitraasimahdollisuus on olemassa esimerkiksi instrumentilla, jolla on eri markkinoilla eri hinta. Mahdollisuutta hyödynnetään ostamalla markkinoilta, joilla arvopaperin hinta on alempi, ja myymällä markkinoilla, joilla hinta on korkeampi.
armonaika(grace period)
Yleensä maksuajan pidennys. Aika, jolloin esim. lainaehdot pysyvät ennallaan, vaikka maksupäivä on jo ohitettu.
Vapaavuodet. Aika, jolloin luottoa ei tarvitse lyhentää.
arvo(value)
Arvot voivat olla osin aineellisia, älyllisiä ja yhteiskunnallisia. Taloudellinen arvo kuvaa hyödykkeelle annettua merkitystä yksilön tai yhteisön tarpeiden tyydytyksessä. Taloudellisen arvon määrää hyödykkeen haluttavuus ja toisaalta niukkuus.
arvo-osuus(book-entry security)
Arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuudet korvaavat arvopapereita, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja ja sijoitusrahasto-osuuksia.

arvo-osuusjärjestelmä(book-entry securities system)
Elektronisiin tiedostoihin perustuva arvopaperikaupan rekisterijärjestelmä, joka korvaa fyysiset arvopaperit. Muodostuu arvo-osuustileistä ja niille kirjattujen arvo-osuuksien omistajaluetteloista.
arvoanalyysi(value analysis)
Tutkimuskohteen (tuotteen tai palvelun) ominaisuuksia ja kustannuksia ja niiden suhdetta tarkasteleva analyysi. Arvoa pyritään parantamaan joko ominaisuuksia kehittämällä tai kustannuksia alentamalla.
arvonalennus(value adjustment)
Yrityksen käyttöomaisuuden tai rahalaitoksen ja vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuden arvon alennus, kun omaisuuden todennäköinen myyntihinta tilinpäätöshetkellä on olennaisesti ja pysyvästi hankintamenoa pienempi.
arvonkorotus(revaluation)
Yrityksen käyttöomaisuuden tai rahalaitoksen ja vakuutusyhtiön sijoitusomaisuuden arvon korotus, kun omaisuuden todennäköinen myyntihinta tilinpäätöshetkellä on olennaisesti ja pysyvästi hankintamenoa suurempi.
arvonkorotusrahasto(revaluation reserve)
Osakeyhtiön käyttöomaisuuden arvonkorotuksesta muodostettu rahasto, jota saa käyttää ainoastaan rahastoantiin. Arvonkorotusrahasto on osa sidottua omaa pääomaa.
arvonlisä(value added)
Jalostusarvo. Tavaroiden ja palvelujen myyntihintojen ja tuotannontekijöiden ostohintojen erotus.
arvonlisävero(value added tax)
ALV. Välillinen vero, joka maksetaan tavaroiden ja palvelusten myyntihintojen ja tuotannontekijöiden ostohintojen erotuksesta eli arvonlisäyksestä. Vero kannetaan suurimmaksi osaksi tuottajilta, koska tässä portaassa tavara saa suurimman lisäarvon.
arvonlisäverojärjestelmä(value added tax system)
Lisäarvonjärjestelmä. Välillisen kulutusveron järjestelmä, jossa vero peritään jalostuksen eri vaiheissa sitä mukaa kuin jalostusarvo kasvaa (= arvonlisä). Arvonlisäjärjestelmässä myös palvelut kuuluvat arvonlisäveron piiriin ja toisaalta teollisuutta ei rasiteta lainkaan investoinneissa aiheutuvan ns. piilevän liikevaihtoveron muodossa.
arvonnousu(appreciation)
Markkinatilanteen aiheuttama valuutan arvonnousu verrattuna muihin valuuttoihin.
arvopaperi(security)
Varallisuusarvon omaava asiakirja, joka voi olla kaupan kohteena. Esim. osakekirja, obligaatio, sijoitustodistus.
arvopaperikauppa(securities trading)
Arvopapereiden osto ja myynti pörssin, pankin tai pankkiiriliikkeen välityksellä sekä omistajan (tai haltijan) ja ostajan kesken.
arvopaperikauppias, meklari(securities trader)
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ostaa ja myy arvopapereita ammattimaisesti.

arvopaperimarkkina(t)(securities market)
Järjestäytynyt kaupankäynti arvopapereilla. Arvopaperimarkkinat jakautuvat rahamarkkinoihin, pääomamarkkinoihin ja johdannaismarkkinoihin. Usein nimitystä arvopaperimarkkinat käytetään vain pääomamarkkinoista, jotka jakautuvat emissiomarkkinoihin eli arvopaperien liikkeeseenlaskuun ja jälkimarkkinoihin.
arvopaperipalvelut(securities services)
Arvopaperivälittäjien sijoittajille tarjoamat osto-, myynti-, sijoitus-, hoito- ja säilytyspalvelut.
arvopaperisalkku(portfolio)
Portfolio. Luonnollisen tai oikeushenkilön omistamat arvopaperit. Osakesalkku on osakkeista koostuva arvopaperisalkku.
arvopaperisijoittaminen(securities investment)
Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, sijoitustodistusten tms. hankkiminen arvonnousun tai korko- ja osinkotuottojen toivossa.
arvopaperisointi(securitization)
Rahoituksen hankkimista muuttamalla omia saatavia markkinakelpoisiksi arvopapereiksi. Saatavat myydään ostajalle, joka on tätä tarkoitusta varten erikseen perustettu ns. erillisyhtiö. Erillisyhtiö, joka on myyjästä riippumaton taho, hankkii markkinoilta ostamiseen tarvittavan rahoituksen tavallisesti laskemalla liikkeeseen velkakirjoja, joiden vakuutena ovat ostetut saatavat ja niiden vakuudet.
arvopaperisäilytys(custodian services, security safekeeping)
Pankin tai muun arvopaperivälittäjän palvelumuoto, jossa arvopapereita säilytetään ja hoidetaan asiakkaan lukuun, esim. peritään osingot ja korot.
Arvopaperivälittäjien Yhdistys r.y.(The Finnish Association of Securities Dealers)
Arvopaperivälitysliikkeiden yhdistys, joka mm. ylläpitää OTC- eli sopimusmarkkinoita. Ks. OTC-markkinat.
arvopaperivälitys(brokering)
Arvopaperivälitysliikkeen omissa nimissään toimeksiantojen perusteella hoitamat arvopapereiden ostot, myynnit, vaihdot ja merkinnät sekä kaupankäynti optioilla ja termiineillä.
arvopäivä(value date)
1. Päivä, jonka perusteella tilin saldolle lasketaan korko. Suomessa vallitsevan käytännön mukaan markkamääräisiä varoja nostettaessa arvopäivä on sama kuin nostopäivä ja varoja hyvitettäessä arvopäivä on tilillepanoa seuraava päivä.
2. Valuuttakaupan toimeenpanopäivä. Ks. avistapäivä.
arvostuserä(value adjustment)
Toteutumattomat aktivoidut valuuttakurssitappiot.
Saamisten arvonalennukset ja velkojen lisäykset, joilla ei ole rasitettu tilikauden tulosta.

Aktivoidut rakennusaikaiset korot.

1.Eläkevastuu- ja vastuuvajaus.

Taseen vastaavaa-puolella:

Käyttöomaisuuden arvonkorotukset muissa kuin osakeyhtiöissä.

Toteuttamattomat valuuttakurssivoitot.
arvostusongelma(valuation problem)
Laskentatoimen ongelma: mihin arvoon menot ja tulot, omaisuus ja velat kirjataan.
arvostusperiaate(valuation principle)
Periaate, jonka mukaan menot ja tulot, omaisuus ja velat arvostetaan kirjanpidossa.

ASEAN(Association of Southeast Asian Nations)
Kaakkois-Aasian valtioiden Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen, Thaimaan ja Brunein muodostama liitto, jonka tavoitteena on rauhan, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen. Ks. AFTA
asete(draft)
Tratta. Vekseli, jota ei ole vielä sitouduttu maksamaan.
ASP(ASP)
American Selling Price. Yhdysvalloissa käytetty tuontitavaran tullaus- ja verotusarvon määritystapa. Tuontitavaran tullaus- ja verotusarvo määritellään vastaavanlaisen kotimaassa valmistetun tuotteen markkinahinnan mukaiseksi.

Asuntosäästöpalkkiotili, joka on tarkoitettu ensimmäisen omistusasunnon etukäteissäästämiseen.
assosiaatiojäsenyys(associate membership)
Ulkojäsenyys. Maat, jotka eivät halua tai voi täyttää kaikkia täyden jäsenyyden edellytyksiä esim. taloudellisessa yhteenliittymässä, jäävät kansainvälisten yhteenliittymien ulkojäseniksi. Solmittavalla assosiaatiosopimuksella määritellään tällaisen ulkojäsenen oikeudet ja velvollisuudet.
atk-kirjanpito(computerised accounting)
Kirjanpitomuoto tietokonetta hyväksikäyttäen. Muita kirjanpitomuotoja ovat memorialistinen kirjanpito, sarakekirjanpito ja läpikirjoitusmenetelmä.
audit trail, kirjausketju(audit trail)
Liiketapahtumien kirjaaminen kirjapitoon siten, että yhteys tuloslaskelmaan ja taseeseen voidaan vaikeuksitta todeta, ts. tositteesta lähtien on kirjanpidossa voitava seurata yksittäisen liiketapahtuman käsittelyä tilille merkintään saakka. Lisäksi on voitava todeta, miten kutakin tiliä on käsitelty tilinpäätöksessä. Audit trailistä käytetään myös kirjausketju-käsitettä.

Visuaalinen audit trail tarkoittaa koneellisessa kirjanpidossa, että kirjausten suorittamistavan on oltava sellainen, että yhteys tuloslaskelmaan ja taseeseen voidaan todeta konetta käyttämättä.
aukko(gap)
Rahoituksen puuttuva osa.

Korkoherkkien saatavien ja velkojen markkina-arvojen, nimellisarvojen tai kirjanpitoarvojen erotus jonakin aikavälinä. Positiivinen gap on saatavaenemmyys. Negatiivinen gap on velkaenemmyys.

Tietyssä valuutassa olevien saatavien ja velkojen määrällinen ero.

Arvopaperin kurssin hypähdys. Kun peräkkäisten päivien kurssit poikkeavat selvästi toisistaan, tulee kurssikäyrään katko.
avaali(aval, guarantee for a bill of exchange)
Vekseliin merkitty takaus vekselivelallisen hyväksi.
avista((at) sight)
Vaadittaessa (sananmukaisesti näytettäessä) maksettava. Käytetään esim. vekselistä.
avistakauppa(spot agreement)
Valuuttakauppa, joka toteutetaan avistapäivänä. Ks. avistapäivä.
avistakurssi(spot rate)
¿Päivän kurssi¿. Valuuttakurssi, jota sovelletaan valuuttakauppoihin, jotka toteutetaan viimeistään kahden pankkipäivän kuluessa.
avistamarkkinat(spot market)
Käteismarkkinat. Valuuttamarkkinoiden se osa, jolla tehdyt valuuttakaupat toteutetaan viimeistään kahden pankkipäivän kuluessa.
 Aakkosellinen jatko Taloussanomien sivustosta:
 http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/kirjain/B/0